Kas bija Bileāms Bībelē?

Kas bija Bileāms Bībelē? AtbildeBileāms Bībelē bija ļauns pravietis, un tas ir ievērības cienīgs, jo, lai gan viņš bija ļauns pravietis, viņš nebija viltus pravietis. Tas ir, Bileāms dzirdēja no Dieva, un Dievs deva viņam runāt dažus patiesus pravietojumus. Tomēr Bileāma sirds nebija taisna ar Dievu, un galu galā viņš parādīja savu īsto krāsu, nododot Izraēlu un novedot tos maldī.4.Mozus 22-24 mēs atrodam stāstu par Bileāmu un Moāba ķēniņu, cilvēku, kuru sauca Balaks. Ķēniņš Balaks gribēja novājināt Israēla bērnus, kuri ceļā uz Kānaānu bija pārcēlušies uz viņa teritoriju. Balaks sūtīja pie Bileāma, kurš dzīvoja Mezopotāmijā pie Eifratas upes (4.Mozus 22:5), un lūdza viņu nolādēt Izraēlu apmaiņā pret atlīdzību. Bileāms acīmredzot bija gatavs to darīt, bet teica, ka viņam vajadzīga Dieva atļauja (8. pants). Bileāmam, protams, pašam nebija spēka nolādēt Izraēlu, bet, ja Dievs būtu gatavs nolādēt Izraēlu, Bileāms tiktu atalgots ar Balaka starpniecību. Dievs teica Bileāmam: Tu nedrīksti likt tiem cilvēkiem lāstu, jo viņi ir svētīti (12. pants). Pēc tam ķēniņš Balaks nosūtīja citus ierēdņus, kas bija vairāk un izcilāki nekā pirmais (16. pants), solot glītu atlīdzību. Šoreiz Dievs teica: Ejiet ar viņiem, bet dariet tikai to, ko es jums saku (20. pants).

Nākamajā rītā Bileāms apsegloja ēzeli un devās uz Moābu (4.Mozus 22:21). Dievs sūtīja eņģeli pretoties Bileāmam ceļā. Ēzelis, uz kura jāja Bileāms, varēja redzēt eņģeli, bet Bileāms nevarēja, un, kad ēzelis trīs reizes pakustējās, lai izvairītos no eņģeļa, Bileāms bija dusmīgs un sita dzīvnieku. Tad Tas Kungs atvēra ēzeļa muti (28. pants), un tas norāja pravieti par sitieniem. Tad Tas Kungs atvēra Bileāmam acis, un viņš ieraudzīja Tā Kunga eņģeli stāvam uz ceļa ar izvilktu zobenu (31. pants). Eņģelis teica Bileāmam, ka viņš noteikti būtu nogalinājis Bileāmu, ja ēzelis nebūtu saudzējis viņa dzīvību. Ironiski, mēmam zvēram bija vairāk gudrības nekā Dieva pravietim. Pēc tam eņģelis atkārtoja Bileāmam norādījumu, ka viņam ir jārunā tikai tas, ko Dievs viņam lika runāt par ebrejiem (33.–35. pants).Moābā ķēniņš Balaks aizveda pravieti Bileāmu uz augstieni, ko sauca par Bamot Baalu, un lika viņam nolādēt izraēliešus (4.Mozus 22:41). Bileāms vispirms upurēja četrpadsmit upurus uz septiņiem altāriem un tikās ar To Kungu (4.Mozus 23:1–5). Pēc tam viņš pasludināja Dieva doto vēsti: svētību Israēlam: Kā es varu nolādēt / tos, kurus Dievs nav nolādējis? / Kā es varu nosodīt / tos, kurus Tas Kungs nav nosodījis? (8. pants).Ķēniņš Balaks bija sarūgtināts par to, ka Bileāms Izraēlam bija pasludinājis svētību, nevis lāstu, taču viņš lika viņam mēģināt vēlreiz, šoreiz no Pisgas virsotnes (4. Mozus 23:14). Bileāms upurēja vēl četrpadsmit dzīvniekus un tikās ar To Kungu. Kad viņš stājās pretī Israēlam, Bileāms atkal teica svētību: Es esmu saņēmis pavēli svētīt; / viņš ir svētījis, un es nevaru to mainīt (20. pants).Ķēniņš Balaks teica Bileāmam, ka, ja viņš grasās turpināt svētīt Izraēlu, viņam būtu labāk vienkārši apklust (4.Mozus 23:25). Taču ķēniņš nolēma mēģināt vēl vienu reizi, aizvedot Bileāmu uz Peora virsotni, no kuras paveras skats uz tuksnesi (28. pants). Bileāms atkal upurēja četrpadsmit dzīvniekus uz septiņiem jaunuzceltajiem altāriem (29. pants). Tad Dieva Gars nāca pār viņu, un viņš teica savu vēsti (4.Mozus 24:2-3). Trešā vēsts nebija tāda, ko gribēja dzirdēt moābiešu ķēniņš: cik skaistas ir tavas teltis, Jēkab, / tavas dzīvesvietas, Israēl! (5. pants).

Trīs Bileāma pravietojumi par svētību Israēlam satracināja Moāba ķēniņu, kurš pravietim lika atgriezties mājās bez atlīdzības: Tagad tūlīt aizej un ej mājās! Es teicu, ka atlīdzināšu jūs smuki, bet Tas Kungs ir pasargājis jūs no atalgojuma (4.Mozus 24:11). Pirms aiziešanas Bileāms atgādināja ķēniņam, ka viņš jau no paša sākuma bija teicis, ka var teikt tikai to, ko Dievs viņam lika teikt. Tad viņš bez maksas sniedza karalim vēl četrus pravietojumus. Ceturtajā pravietojumā Bileāms pareģoja par Mesiju: ​​no Jēkaba ​​iznāks zvaigzne; / scepteris celsies no Izraēla. / Viņš saspiedīs Moāba pieres, / galvaskausus visiem Šeta ļaudīm (17. pants). Bileāma septiņi pravietojumi bija septiņas svētības Dieva tautai; tie bija Dieva ienaidnieki, kas tika nolādēti.

Tomēr vēlāk Bileāms izdomāja veidu, kā saņemt atlīdzību no Balaka. Bileāms ieteica moābiešiem, kā pievilināt Izraēla tautu ar netiklām un elku pielūgšanu. Viņš nevarēja tieši nolādēt Izraēlu, tāpēc viņš nāca klajā ar plānu, lai Izraēla liktu sev lāstu. Balaks sekoja Bileāma padomam, un Israēls krita grēkā, pielūdzot Peoras Baalu ​​un izdarot netiklību ar midiāniešu sievietēm. Tāpēc Dievs viņus mocīja, un nomira 24 000 vīru (4.Mozus 25:1–9; 5. Mozus 23:3–6).

Bileāma vārds un stāsts kļuva bēdīgi slaveni, un Jaunajā Derībā viņš ir pieminēts vairākas reizes. Pēteris viltus skolotājus salīdzina ar Bileāmu, kurš mīlēja algu par ļaunumu (2. Pētera 2:15). Jūda atkārto šo uzskatu, saistot Bileāmu ar savas dvēseles pārdošanu, lai gūtu finansiālu labumu (Jūdas 1:11). Visbeidzot, Jēzus runā par Bileāmu, brīdinot Pergamas draudzi par viņu grēkiem: starp jums ir daži, kas pieturas pie Bileāma mācības, kurš mācīja Balakam vilināt izraēliešus grēkot, lai viņi ēda elkiem upurētu ēdienu un seksuāli. netikums (Atklāsmes 2:14). Sātana taktika nav tik daudz mainījusies. Ja viņš nevar tieši nolādēt Dieva ļaudis, viņš izmēģinās aizmugures durvju pieeju, un elkdievība un seksuālā netikuma ir viņa kārdinājumi.Top