Kas ir Dāvida derība?

Kas ir Dāvida derība? AtbildeDāvida derība attiecas uz Dieva apsolījumiem Dāvidam ar pravieša Nātana starpniecību, un tā ir atrodama 2. Samuēla 7. nodaļā un vēlāk apkopota 1. Laiku 17:11–14 un 2. Laiku 6:16. Šī ir beznosacījumu derība, kas noslēgta starp Dievu un Dāvidu, caur kuru Dievs apsola Dāvidam un Izraēlam, ka Mesija (Jēzus Kristus) nāks no Dāvida cilts un Jūdas cilts un nodibinās valstību, kas pastāvēs mūžīgi. Dāvida derība ir beznosacījuma, jo Dievs tās izpildei neizvirza nekādus paklausības nosacījumus. Doto solījumu galvojums balstās tikai uz Dieva uzticību un nepavisam nav atkarīgs no Dāvida vai Israēla paklausības.Dāvida derības centrā ir vairāki galvenie solījumi, kas tiek doti Dāvidam. Pirmkārt, Dievs vēlreiz apstiprina apsolījumu par zemi, ko Viņš noslēdza pirmajās divās derībās ar Izraēlu (Ābrahāma un Mozus derības). Šis apsolījums ir redzams 2. Samuēla 7:10. Es sagādāšu vietu savai tautai Israēlam un iestādīšu to, lai tai būtu sava mājvieta un viņi vairs netiktu traucēti. Ļaunie cilvēki viņus vairs neapspiedīs. Pēc tam Dievs apsola, ka Dāvida dēls kļūs par viņu Izraēlas ķēniņa vietā un ka šis dēls (Salamans) uzcels templi. Šis apsolījums ir redzams 2. Samuēla 7:12–13: 'Es uzmodināšu tavu pēcnācēju, tavu miesu un asinis, lai tev sekotu, un es nodibināšu viņa valstību. Viņš ir tas, kurš uzcels māju Manam Vārdam.

Bet tad apsolījums turpinās un paplašinās: Es nostiprināšu viņa valstības troni uz visiem laikiem (13. pants), un Tavs nams un Tava valstība pastāvēs mūžīgi Manā priekšā; tavs tronis tiks nostiprināts uz visiem laikiem (16. pants). Tas, kas sākās ar solījumu, ka Dāvida dēls Salamans tiks svētīts un uzcels templi, pārvēršas par kaut ko citu — mūžīgas valstības solījumu. Cits Dāvida Dēls valdītu mūžīgi un celtu pastāvīgu Namu. Šī ir atsauce uz Mesiju, Jēzu Kristu, kas Mateja evaņģēlija 21:9 saukts par Dāvida Dēlu.Apsolījums, ka Dāvida nams, valstība un tronis tiks nodibināts uz visiem laikiem, ir nozīmīgs, jo tas parāda, ka Mesija nāks no Dāvida cilts un ka Viņš nodibinās valstību, no kuras Viņš valdīs. Derība ir apkopota ar vārdiem nams, solot dinastiju Dāvida dzimtā; valstība, kas attiecas uz tautu, kuru pārvalda karalis; troni, uzsverot karaļa varas autoritāti; un uz visiem laikiem, uzsverot šī Dāvidam un Izraēlam dotā solījuma mūžīgo un beznosacījumu raksturu.Citas atsauces uz Dāvida derību ir atrodamas Jeremijas 23:5; 30:9; Jesajas 9:7; 11:1; Lūkas 1:32, 69; Apustuļu darbi 13:34; un Atklāsmes 3:7.

Top